ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΙΚ

Ellen DeGeneres wannabes...this is your time!

Περιγραφή Θέσης:

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΙΚ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

Από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για αριθμό θέσεων στο Τμήμα Προγραμμάτων Τηλεόρασης του ΡΙΚ που αντιστοιχούν με θέσεις παρουσιαστή/τριας, για τις ανάγκες των προγραμμάτων, με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας για την Τηλεοπτική περίοδο Σεπτέμβριο 2019-Μάιο 2020. Ο μισθός καθορίζεται ανά εκπομπή.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες εκτελεί οτιδήποτε του ανατεθεί από το ακόλουθο πλαίσιο καθηκόντων και ευθυνών:

1. Παρουσίαση Ψυχαγωγικής εκπομπής

2. Διεκπεραίωση της εκπομπής σύμφωνα με την ανάθεση καθηκόντων που θα κριθούν από τον σκηνοθέτη/ παραγωγό της υπηρεσίας (παρουσίαση εκπομπής, ετοιμασία κειμένων, έρευνα).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ή ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (Ανώτατη Εκπαίδευση) ή Μη Πανεπιστημιακός Τίτλος (Ανώτερη Εκπαίδευση) σε Σχολή Θεάτρου ή Κινηματογράφου ή Τηλεόρασης ή Δημοσιογραφίας.

2. Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης.

3. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε δοκιμαστικά παρουσίασης τηλεοπτικών εκπομπών (casting) και θα κριθούν ανάλογα από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Σημείωση:

Ακεραιότητα χαρακτήρα, δημιουργικότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1)    Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2)    Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όπου και όταν οι Νόμοι του κράτους το απαιτούν.

3) Έχει λευκό ποινικό μητρώο – δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

4) Δεν έχει απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από το Ρ.Ι.Κ. ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό αδίκημα.

5) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy και να παραδοθούν στο Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπών» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ: 22-313192), όχι αργότερα από την Δευτέρα 9/9/2019 στις 12:00μ.μ.

6) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφία και αντίγραφα των πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης, τηλ: 22862363, 22862347.